Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 
I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, (dále jen „obchodní podmínky“), jsou vydané dle § 1751 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), a upravují vzájemná
práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

Romana Tošenovjan
IČ: 05054133
DIČ:CZ9261014785

se sídlem: Střížovice 5, Střížovice 76821             
kontaktní údaje: Hybešova 725/40, Brno 
email: info@prirodno.cz
telefon: 774 963 965
www. prirodno.cz
(dále jen „prodávající“)

a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
(dále jen „kupující“), prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce
dostupné na internetové adrese www.prirodno.cz, (dále je „internetový obchod“). Obchodní
podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
4. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Práva a povinnosti
vzniklá za dobu účinnosti předcházejících znění obchodních podmínek však takovým jednáním
prodávajícího nejsou ovlivněna.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny
u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,
po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní
smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém
obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající
s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí
kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat
objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu oznámení o obdržení
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto oznámení je
automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou oznámení jsou aktuální obchodní
podmínky prodávajícího a přílohy kupní smlouvy upravující práva a povinnosti stran v souvislosti s
ochranou osobních údajů. Po obdržení objednávky prodávající přistoupí ke zpracování
objednávky, kdy v případě dostupnosti veškerého objednaného zboží zašle prodávající kupujícímu
potvrzení o akceptaci objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal,
přičemž touto akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.
5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může
prodávající zaslat kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí (akceptaci) této pozměněné nabídky prodávajícímu na emailovou
adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
6. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o akceptaci
objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo
email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží
v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno
automatické oznámení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající
informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou
adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí (akceptaci) této
pozměněné nabídky prodávajícímu na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto
obchodních podmínkách.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, který bude sdělen kupujícímu emailem
 bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a. s
 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejním místě Zásilkovny
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada
kupní ceny před odesláním zboží není zálohou
6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 na adresu určenou kupujícím objednávce
 prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 osobním odběrem v provozovně prodávajícího
7. Volba způsobu dodání je prováděna kupujícím během objednávání zboží.
8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny
v objednávce kupujícího a v oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Kupující je povinen zásilku bezodkladně po převzetí otevřít a zkontrolovat obsah a v případě
chybějící části nebo všech produktů, poškození části nebo všech produktů toto neprodleně
oznámit prodávajícímu emailem, a to i s průvodními fotografiemi, které prokazují jak případné
poškození obalu zásilky, tak i případné poškození produktů. Prodávající, pokud je mu takový
postup přepravcem umožněn, na základě podkladů od kupujícího postoupí reklamaci u přepravce
a poškozené produkty kupujícímu po domluvě nahradí.
11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou
adresu kupujícího.
12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na
dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost
zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
V. Odstoupení od smlouvy​

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodávce kosmetického a jiného zboží,
které bylo nenávratně otevřeno, poškozeno otevřením či použito.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V odst. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž
v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží

tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může
kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V odst.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V odst.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 výměnu za nové zboží,

 opravu zboží,
 přiměřenou slevu z kupní ceny,
 odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 pokud má zboží podstatnou vadu,
 pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do
tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby
potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)
prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů
vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit
ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem,
a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel.
VII. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.prirodno.cz může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
provádět objednávání zboží, (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z
webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob
VIII. Doručování

7. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.
8. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https//adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http//ec.europa.eu/consumers/odr.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na
internetové adrese je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní
smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http//www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud
vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se
řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich
část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při
využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2020