Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Romana Nykrmajerová, IČ: 05054133, DIČ:CZ9261014785, se sídlem: Střížovice 5, Kvasice 76821, kontaktní údaje: Hybešova
725/40, Brno, email: info@prirodno.cz, telefon: 774 963 965, www.prirodno.cz, (dále také jako „Prodávající“ nebo
„Správce“), provozovatel internetového portálu www.prirodno.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje, (dále také „údaje“),
získané prodávajícím v souvislosti se vznikem právních vztahů se třetími osobami, (dále též jako „Kupující“ nebo „Subjekt
údajů“), prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové stránce www.prirodno.cz jsou považovány za
přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“), a
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).
Bezpečnost osobních údajů pro prodávajícího představuje jednu z nejvyšších priorit, a proto této oblasti věnuje odpovídající
péči. Tyto informace o ochraně osobních údajů představují splnění právních povinností dle platných právních předpisů a
slouží rovněž k informování zákazníků Správce, jako subjektů osobních údajů, o konkrétních zpracovávaných osobních údajích
a právech a povinnostech z toho vyplývajících, a to pro všechny zainteresované smluvní strany.
Správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek www.prirodno.cz informuje o níže popsaném shromažďování
osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních
údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na emailové adrese info@prirodno.cz.
Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí obdobně pro naše další odběratele i dodavatele, kteří nejsou uživateli našich
webových stránek, ale jsou našimi obchodními partnery na základě smluv uzavřených v listinné neelektronické formě nebo na
základě dílčích objednávek učiněných písemnou či ústní formou.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Romana Nykrmajerová, IČ: 05054133, DIČ:CZ9261014785, se sídlem: Střížovice 5, Kvasice 76821,
kontaktní údaje: Hybešova 726/42, Brno, email: info@prirodno.cz, telefon: 774 963 965, www.prirodno.cz.

II. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů

Při jednání s prodávajícím, a to i při návštěvě webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo
Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) obchodní firma,
d) adresa, adresa bydliště nebo sídlo společnosti,
e) identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,
f) telefonní číslo
g) emailová adresa
Dále také Správce zpracovává údaje ze vzájemné komunikace se subjektem údajů, a to především z poštovní, emailové a
telefonní komunikace. Správce neprovádí plně automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro Kupujícího
právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme předně k tomu, abychom plnili smlouvy uzavřené s Vámi, případně abychom Vás
kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a
transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k výše uvedenému
účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště nebo sídlo společnosti, telefonní číslo nebo emailovou adresu můžeme
vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali občasná obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech,
publikacích, zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené
dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem
neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to
mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@prirodno.cz nebo zasílání obchodní
sdělení můžete vyloučit prostřednictvím nastavení svého uživatelského účtu.
Účelem zpracování osobních údajů je kromě řádného plnění smlouvy i plnění dalších povinností uložených Správci obecně
závaznými právními předpisy. Zpracování osobních údajů subjektů údajů je nezbytné pro výkon oprávněných zájmů Správce.
Oprávněnými zájmy se rozumí kromě shora uvedeného zejména také, prevence podvodů, řešení sporů a ochrana majetku.
Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.
IV. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího budou předány třetím osobám – zpracovatelům, pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění
smluvních povinností Správce, na základě oprávněného zájmu Správce, nebo pokud s tím Kupující předem vyslovil souhlas. Na
základě oprávněného zájmu Správce mohou být osobní údaje předány zejména správním, soudním a jiným veřejným
orgánům. Správce předá osobní údaje pouze těm třetím osobám, které přijaly veškerá technická, organizační a jiná opatření,
jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému
neoprávněnému nakládání. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí. Osobní údaje mohou být
Správcem také předány externí účetní a daňové společnosti, nebo jiným třetím osobám, se kterými jsou sdíleny na základě
uzavřených smluv o zpracování osobních údajů, a tedy Správce může zaručit, že jsou osobní údaje řádně chráněny a ochraně
jsou poskytnuty dostatečné záruky.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše zboží a služby či plnit vzájemnou
smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně
zlikvidujeme, a to jak ty listinné, tak elektronické.
Správce zpracovává osobní údaje vázané na uzavřenou kupní smlouvu a údaje z této smlouvy vyplývající, a následně pak po
dobu 3 let od zániku tohoto vztahu. Údaje z komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou zpracovávány po dobu 5 let.
V ostatních případech Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů vždy po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech
práv a plnění všech povinností plynoucích z uzavřených smluv, jakož dalších nároků z takových smluv vyplývajících. Správce
dále zpracovává osobní údaje subjektů údajů po dobu, po kterou je povinen tyto uchovávat podle obecně závazných právních
předpisů.

VI. Používání cookies

Naše webové stránky, jakož i webové stránky ostatních vymezených v čl. V tohoto dokumentu, ukládají v souladu se zákony
na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené
webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti
návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Používáme cookies především pro zajištění fungování našich webových stránek. Ukládají se do nich zejména Vaše přihlašovací
údaje, údaje o Vaší objednávce, nebo nastavení, která používáte. Bez těchto údajů bychom nemohli zaručit správné
fungování webových stránek. Dále používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics). Tyto
cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webových stránek
souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého
webového prohlížeče.

VII. Práva subjektů údajů plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu osobních údajů;
c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
e) právo na přenositelnost osobních údajů;
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Tato práva jsou níže vysvětlena. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese
info@prirodno.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je
budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje
získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak
můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů,
pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je
protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich
osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu
osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy
ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, viz dále. V takovém případě můžeme mít Osobní údaje
pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl se
souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali Vašemu jinému správci.
Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u nás podat písemnou či elektronickou
námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud
neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 12. 2020.